ОТВОРЕНИ ПОЛИЊА ЗА

соработка

МРФП, Care, ЕК

Соработката со МРФП, CARE и ЕК е преку добиенот грант од истите за спроведување на бизнис план за поддршка на задругата. Овој проект има доста голема улога во формирањето и развојот на нашата задруга. Со помош од овој проект добивме совети и контакти за реазлизирање на нашата идеја.

Комора на органските производители

Прва Органска Задруга е член-основач на КОП која се формираше во Декември 2019. ПОЗ има и свој член директно вклучен во УО на КОП. Заедно со КОП реализираме и ќе реализираме проекти за развој на пазарот за органско и за помош на органските производители.

Македонска асоцијација на земјоделски задруги

Прва Органска Задруга членува во МАЗЗ и учествува на секое оддржано собрание. Заедно со МАЗЗ работиме на подобрување на состојбата на задругите во нашата држава. Оваа асоцијација претставува чадор организација и ги претставува задругите.